تماس با ما

سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 آقای مهندس شیخ ربیعی

021-82778864

 

مسئول دفتر اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آقای امدادی

021-82778810

دورنگار

021-82778810

 

کارشناسان اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

021-82778841